กรมโรงงานอุตสาหกรรม โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม

เอกสารเผยแพร่/ข้อมูลสถิติ

แบบฟอร์มสำหรับการจัดการกากอุตสาหกรรม

คู่มือการยื่นขอจัดการกากอุตสาหกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

แผนผังแสดงกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

คู่มือลักษณะกากอุตสาหกรรม (รหัสของเสีย) และวิธีการกำจัด ของโรงงานประเภทต่างๆ

เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรมตามกฎหมาย (ปี2560)

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการจัดกากอุตสาหกรรมของโรงงานตามกฎหมาย ปี 2561

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

เอกสารเพิ่มเติม