กรมโรงงานอุตสาหกรรม โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม

การสัมมนาในส่วนภูมิภาค ปี 2561 จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ : โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
Back