กรมโรงงานอุตสาหกรรม โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม

การสัมมนาในส่วนภูมิภาค ปี 2561 จังหวัดระยอง

สถานที่ : โรงแรมโกลเด้น ซิตี้
Back