กรมโรงงานอุตสาหกรรม โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม

การสัมมนากลุ่มย่อย ปี 2561 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

สถานที่ : สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
Back