กรมโรงงานอุตสาหกรรม โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม

การจัดประชุมหารือร่วมกับ ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัด ครั้งที่ 1

สถานที่ : โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Back