กรมโรงงานอุตสาหกรรม โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม

สัมมนาสัญจรวันที่ 27 มีนาคม 2560

สถานที่ : เชียงใหม่
Back