กรมโรงงานอุตสาหกรรม โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม
ระบบโปรแกรม Smart Form เปิดให้บริการสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงาน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป หรือสามารถปรึกษาการใช้งานได้ทาง Line
กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดทำแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) มีเป้าหมายผลักดันให้โรงงานผู้ก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบการกำจัดเพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของแผนฯ ดังกล่าวในปี พ.ศ. 2560 กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ติดตาม ให้คำปรึกษาโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งโรงงานที่ต้องต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ครอบคลุม 6 ภูมิภาค ในพื้นที่ 77 จังหวัดของประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดสัมมนากลุ่มย่อย ปี 2561 จังหวัดศรีสะเกษ หัวข้อ “แนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมและความจำเป็นในการเข้าระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมตามกฎหมาย” โครงการช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม
การสัมมนากลุ่มย่อย ปี 2561 จังหวัดอุบลราชธานี หัวข้อ “แนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมและความจำเป็นในการเข้าระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมตามกฎหมาย” โครงการช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม
การสัมมนากลุ่มย่อย ปี 2561 จังหวัดสุรินทร์ หัวข้อ “แนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมและความจำเป็นในการเข้าระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมตามกฎหมาย” โครงการช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม